پیوندها
 
تاریخ : دوشنبه 8 دي 1399     |     کد : 2530

فرهنگ‌شهر؛

کار داوطلبانه، سازمان‌های مردم‌نهاد

سازمان‌های مردم نهاد و یا (NGO)ها سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت بایط با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می‌کند.

سازمان‌های مردم نهاد و یا (NGO)ها سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت بایط با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می‌کند.

ویژگی سازمان های مردم نهاد (NGO)ها

· غیردولتی بودن Non – Governmental : بدین معنی که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نمی‌گیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها باشند، البته سازمان های مردم نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می باشند.

· غیرانتفاعی بودن ( Non - Benefite ): بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیت‌های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع بین اعضا، مؤسسان، مدیران و کارکنان هدف سازمان نباشد، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم‌نهاد را از دستیابی به درآمد برای اداره امور خود بازنمی‌دارد

· تمایل به استقلال: بدین معنی که سازمان مردم نهاد سعی می‌کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوع تا حد ممکن از درجه استقلال بالایی برخوردار باشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش های مختلف قرار نگیرد.

· خودجوشی و نیاز طبیعی: سازمان‌های مردم‌نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی انگیزش‌ها، خصوصیت‌ها و آرمان‌های مشترک افراد و جامعه و به صورت داوطلبانه و خودجوش و براساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می شوند

·  غیر سیاسی بودن: اهداف غیر سیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.

 کارکرد سازمانهای مردم نهاد (NGO) ها:

· اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی ارتباطات

· جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)

·  جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)

· ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم

·  گسترش نظارت عمومی

· ارزیابی فعالیت‌ها

·  افزایش بهره وری در استفاده از منابع

 از مهمترین اقدامات سازمان‌های مردم نهاد فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی، ایجاد هویت فردی و جمعی مسئولیت بخشی به مردم، برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی، تربیت نیروی متخصص و ... است.

برگرفته از کتاب فرهنگ شهروندی/ راهنمای تسهیل گران/ پایه ۸


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر