1394
 
 پیوندها
 
تاریخ : يکشنبه 27 مهر 1399     |     کد : 2407

رویکردهای برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری تبریز در حوزه اجتماعی و فرهنگی؛

ارتقای سرمایه اجتماعی

امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، از سرمایه دیگری به نام «سرمایه اجتماعی» (Social Capital) نام برده می شود که یکی از مولفه های مهم توسعه پایدار شهرها به شمار می آید.

محمد جام کسری*: سرمایه اجتماعی، مجموعه‌ای از موهبت‌ها و امتیازاتِ اجتماعی است که ابعاد و مؤلفه‌های فراوانی داشته و بر کیفیت روابط اجتماعی و ساختار این روابط تاکید دارد و متناسب با فرهنگِ بومی یا ملّیِ هر جامعه‌ای، به تسهیل و تشدیدِ همگراییِ میانِ افراد و گروه‌های آن جامعه می‌انجامد و افراد و گروه‌ها را قادر می‌سازد تا با یکدیگر کار کنند.

از جمله مؤلفه‌های سرمایه‌ اجتماعی می‌توان ارزش‌ها و هنجارهای مشترک،  اعتماد،  صداقت،  درکِ متقابل،  تساهل،  ارتباطات،  همکاری،  مشارکت،  تعهّد،  مسئولیت‌پذیری،  برادری،  روحیه‌کارِگروهی و احساسِ هویّتِ جمعی را نام بُرد.

به بیان بهتر، هرچه سرمایه‌ اجتماعی- به عنوانِ یکی از ارکانِ توسعه- در یک شهر بیش‌تر باشد مؤلفه‌های فوق در آن شهر، بیش‌تر به چشم خواهد آمد و چرخِ بهره‌وری در آن شهر، با سرعت و کیفیتِ مطلوب‌تری حرکت خواهد کرد.

بنابراین سرمایه‌ اجتماعی بستر و فضایی است که تعاملِ نیروهای انسانی و استفاده‌ این نیروها از سرمایه‌ مادی را تسهیل و کم‌هزینه می‌کند. سرمایه‌ اجتماعی، منبعِ اصلی شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی است و بدونِ حضورِ سرمایه‌ اجتماعی هیچ گروهی شکل نمی‌گیرد.

از اینرو شهرداری ها در مقام متولی اداره شهر و زندگی شهرنشینی، نقش مهمی را در زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند؛ به این معنا که کارآمدی آنها، باعث جلب اعتماد و مشارکت شهروندان در اداره شهر و ناکارآمدی‌شان به تضعیف سرمایه اجتماعی در بین شهروندان ختم می‌شود.

بر این اساس، یکی از مهمترین رویکردهای شهرداری تبریز در برنامه راهبردی- عملیاتی تاکید بر «ارتقای سرمایه اجتماعی» به عنوان سرمایه بی پایان و پیش شرط توسعه اجتماعی شهر و ایجاد جامعه مدنی مطلوب  می باشد.

به طوری که در ماده ۵ برنامه "شهرداری موظف شده با مشارکت و حمایت نهادهای دولتی، مردمی و خصوصی، نسبت به احیاء و ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح رضایت، امید و نشاط شهری اقدام نماید. " همچنین در بند (ج) ماده ۱۳ مقرر شده "شهرداری نسبت برگزاری کارگاه­ها و دوره ­های آموزشی حضوری، غیرحضوری، رسانه‌ای و مجازی با موضوع سرمایه اجتماعی با همکاری دستگاه‌های مرتبط اقدام نماید. "

محورهای سرمایه اجتماعی در این برنامه مشتمل بر حقوق و تکالیف شهروندی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احساس تعلق به شهر، قانون مداری، جامعه‌پذیری، انسجام وفاق اجتماعی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، رعایت حقوق فردی و اجتماعی، پایبندی به روابط و مناسبات اجتماعی می‌باشد.

....................

*کارشناس گروه برنامه ریزی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر