پیوندها
 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • معاون فرهنگي واجتماعي ( حجت الاسلام احمد حميدي )
  • رئيس دفتر ( )
  • مدير فرهنگي، هنري و تفريحي ( )
   • مسئول خدمات اداری ( )
   • کارشناس مسئول نظارت برکتابخانه ها ( )
   • کارشناس مسئول امور هنری ( )
   • کارشناس مسئول امور تفریحی ورفاهی ( )
   • کارشناس مسول بر سالنهای آمفی تئاتر ( )
   • کارشناس فرهنگی(تهیه وتنظیم بروشورهای آموزشی) ( )
   • کارشناس امور فرهنگی (ناظر براماکن فرهنگی) ( )
   • کارشناس امور موزه ها ( )
  • مدیریت امور اجتماعی ( )
   • کارشناس مسئول امور اجتماعی ( )
   • کارشناس مسئول امور فرهنگی ( )
   • کارشناس امور اجتماعی ( )
   • کارشناس امور اجتماعی (خدمات مشاوره ای) ( )
   • کارشناس جامعه شناسی ( )
   • کارشناس مشارکت های مردمی (NGO) ( )
   • کارشناس تربیت بدنی (ورزش همگانی و تفریحات سالم) ( )
   • کارشناس امور تشکل های مردم نهاد ( )
   • کارشناس برنامه ریزی امور تفریحی و رفاهی شهروندان ( )
 
 اسلایدر