1394

 
 
 
 پیوندها
 
 مسابقه شهید محله ما شهرداری تبریز


شرکت کننده گان محترم انشاهای نوشته شده خود را به مراکز فرهنگی و اجتماعی مناطق شهرداری یا مدیریت فرهنگی هنری و تفریحی معاونت فرهنگی و اجتماعی مستقر در ساختمان شماره دو شهرداری واقع در ارتش جنوبی ، جنب بانک شهر تحویل خواهند داد. آخرین مهلت ارائه ، سوم اسفند 96
 
 اسلایدر